Privacybeleid

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Wij informeren u dat de persoonlijke gegevens die de entiteit van u kan verzamelen, zullen worden opgenomen in de bestanden van NIEUW HUIS SPANJE, gevestigd aan de C/ Zaragoza, 1 D 03190 Pilar de la Horadada (Alicante). Deze bestanden zijn correct geregistreerd bij het Algemene Register van de Spaanse Gegevensbeschermingsautoriteit.

Als verantwoordelijke voor de verwerking zal NIEUW HUIS SPANJE, indien nodig, uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor dit privacybeleid voordat uw persoonlijke gegevens worden verstrekt.


DOEL VAN DE VERWERKING

Wij informeren u dat de verwerking van de persoonlijke gegevens die de gebruiker verstrekt de volgende doelen heeft:

  • Communicatie tussen het bedrijf en haar klanten.
  • Beheer voortvloeiend uit transport-, logistiek-, opleidings- of opdrachtencontracten en/of uitgevoerde opdrachten.
  • Toekomstige commerciële communicatie gerelateerd aan onze activiteiten.


RECHTSGRONDSLAG

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens in overeenstemming met de beschreven doeleinden is gebaseerd op:

  • De uitvoering van de dienstenovereenkomst tussen de partijen.
  • De toestemming die door de Gebruiker is gevraagd en verleend.
  • Het legitieme belang van NIEUW HUIS SPANJE om de Gebruiker op de hoogte te stellen van producten of diensten die vergelijkbaar zijn met eerder verworven producten of diensten.

Naast de contractuele relatie autoriseert de gebruiker NIEUW HUIS SPANJE om zijn persoonlijke gegevens te verwerken voor het versturen van commerciële aanbiedingen en reclame via elk middel (post, telefoon, fax, mailing of elk ander telematisch middel).


BEWAARTERMIJN

De verzamelde gegevens van klanten worden bewaard zolang de contractuele relatie duurt. Na afloop daarvan kunnen ze correct worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke verplichting, indien dit noodzakelijk is.

Voor het versturen van commerciële communicatie kunnen de gegevens worden bewaard zolang de Gebruikers hun toestemming niet intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking ervan voor het ontvangen van dergelijke communicatie.


RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

Daarnaast informeren wij u dat u de rechten (ARCO) op toegang, rectificatie, annulering en bezwaar tegen de persoonlijke gegevens kunt uitoefenen, evenals elk ander recht dat de gebruiker wettelijk heeft op de bestanden van NIEUW HUIS SPANJE, in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen, door een schriftelijk verzoek in te dienen, samen met een kopie van de ID, naar het volgende adres: C/ Zaragoza, 1 D 03190 Pilar de la Horadada (Alicante), of door het sturen van een e-mail naar: ​hallo@nieuwhuisspanje.com


VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Persoonlijke gegevens worden behandeld met de juiste mate van bescherming, waarbij de wettelijk vereiste veiligheidsmaatregelen worden genomen om verlies, verslechtering en levering aan en toegang door onbevoegden te voorkomen. De Gebruiker moet zich echter bewust zijn van het feit dat de beveiligingsmaatregelen op internet niet ondoordringbaar zijn.

De verantwoordelijke van het bestand heeft hiervoor de wettelijk vereiste beveiligingsniveaus voor de bescherming van Persoonsgegevens aangenomen en alle technische middelen en maatregelen geïnstalleerd die volgens de stand van de techniek beschikbaar zijn om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de verstrekte Persoonsgegevens te voorkomen.


GEGEVENS VERSTREKT DOOR DERDEN

Indien bij de aanvraag persoonsgegevens worden verstrekt door personen die geen eigenaar zijn van deze gegevens, dient de gebruiker deze personen voorafgaand aan de verstrekking van de gegevens te informeren over de in de voorgaande paragrafen opgenomen punten. NIEUW HUIS SPANJE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet naleven van deze verplichting.


COMMERCIELE COMMUNICATIE VIA ELEKTRONISCHE MIDDELEN

De communicatie die via e-mail of via andere elektronische middelen wordt verzonden, zal noodzakelijk zijn voor het beheer van uw aanvraag. Dit zullen echter alleen die communicatie zijn die uitdrukkelijk zijn goedgekeurd of toegestaan door de ontvangers in overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel, tenzij bepaald door artikel 21.2 van dezezelfde wet, zoals gewijzigd door de Eerste Slotbepaling van de nieuwe Algemene Telecommunicatiewet.


GEHEIMHOUDINGSPLICHT

De gebruiker kan rekenen op de vertrouwelijkheid en de geheimhoudingsplicht van iedereen die de gegevens namens en in opdracht van de gebruiker verwerkt. Ongeacht het voorgaande is de gebruiker zich ervan bewust dat de beveiliging van communicatie via het netwerk niet ondoordringbaar is.


WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

NIEUW HUIS SPANJE kan dit Privacybeleid wijzigen om het aan te passen aan de toepasselijke wetgeving. Indien dit echter het geval is, zal de Gebruiker correct worden geïnformeerd over de wijzigingen die zijn aangebracht in de verwerking van zijn persoonlijke gegevens.

Indien deze wijziging de toestemming van de Gebruiker vereist, zal dit worden gecommuniceerd zodat de Gebruiker deze kan verlenen.


Indien u vragen heeft of meer informatie wenst over dit onderwerp, neem dan contact op met NIEUW HUIS SPANJE via hallo@nieuwhuisspanje.com