Wettelijke Kennisgeving

INLEIDING:

Dit document heeft tot doel de gebruiksregels van deze website vast te stellen en te reguleren, waarbij wordt begrepen dat dit alle pagina's en hun inhoud is die eigendom zijn van Nicolae Purcel, hierna NIEUW HUIS SPANJE genoemd, die toegankelijk zijn via het domein www.nieuwhuisspanje.com


Het gebruik van de website verleent de status van gebruiker en impliceert de aanvaarding van alle voorwaarden die zijn opgenomen in deze juridische kennisgeving. De gebruiker verbindt zich ertoe deze juridische kennisgeving aandachtig te lezen bij elk gebruik van onze website, aangezien deze en de gebruiksvoorwaarden die in deze juridische kennisgeving zijn opgenomen, kunnen worden gewijzigdIDENTIFICATIEGEGEVENS:

In overeenstemming met de informatieplicht vastgelegd in artikel 10 van de Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel, worden de volgende gegevens weergegeven:


De eigenaar van deze site is:

Bedrijfsnaam: Nicolae Purcel

CIF: X3509617R

Adres: C/ Zaragoza, 1 D 03190 Pilar de la Horadada (Alicante)

E-mailadres: hallo@nieuwhuisspanje.com

Domeinnaam: www.nieuwhuisspanje.com

Noodtelefoon (niet kantoor): +34 605 942 961GEBRUIKERS:

Toegang tot en/of gebruik van deze website www.nieuwhuisspanje.com verleent de status van GEBRUIKER, die vanaf dat moment de Algemene Gebruiksvoorwaarden accepteert die hier zijn weergegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing onafhankelijk van de Algemene Contractvoorwaarden die, indien van toepassing, verplicht zijn.GEBRUIK VAN DE WEBSITE:

www.nieuwhuisspanje.com biedt toegang tot verschillende informatie over onze entiteit, producten, modellen, diensten, contactsecties, mogelijke links naar sociale netwerken (hierna "de inhoud") op internet die eigendom zijn van NIEUW HUIS SPANJE of hun licentiegevers waartoe de gebruiker toegang kan hebben. De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de website.


Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud, transacties te voltooien, aankopen te doen, contracten af te sluiten of om te reageren op vragen in de contactsecties van deze website, enz. Bij deze registratie is de gebruiker verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en rechtmatige informatie.


NIEUW HUIS SPANJE is zelf, of als cessionaris, eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn website, evenals van de elementen die erin zijn opgenomen (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo's, kleurcombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computertoepassingen die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.), met alle rechten voorbehouden.


Krachtens de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede alinea, van de Wet op Intellectuele Eigendom, zijn de reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief het beschikbaar stellen ervan, van de gehele of een deel van de inhoud van deze website voor commerciële doeleinden, op welke drager en met welke technische middelen dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van NIEUW HUIS SPANJE, uitdrukkelijk verboden.


De gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van NIEUW HUIS SPANJE te respecteren. Ongeautoriseerd gebruik van de informatie op deze site, evenals de schade aan de intellectuele en industriële eigendomsrechten van NIEUW HUIS SPANJE, kunnen leiden tot de wettelijke stappen die hierop van toepassing zijn en, indien van toepassing, tot de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de uitoefening ervan.UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID:

De gebruiker verklaart deze juridische kennisgeving te hebben gelezen en begrepen en accepteert bij het navigeren op de website de inhoud ervan op eigen verantwoordelijkheid.


NIEUW HUIS SPANJE is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt, bij wijze van voorbeeld: fouten of weglatingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van de portal of de overdracht van virussen of schadelijke of schadelijke programma's in de inhoud, ondanks het hebben genomen van alle noodzakelijke technologische maatregelen om dit te voorkomen.


De inhoud, informatie en/of adviezen die in deze webportal worden uitgedrukt, moeten als louter indicatief worden beschouwd. NIEUW HUIS SPANJE is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de effectiviteit of nauwkeurigheid ervan, en is vrijgesteld van enige verantwoordelijkheid jegens de gebruikers die deze gebruiken, aangezien zij op eigen oordeel moeten beslissen over de relevantie ervan. Op deze site kunnen inhoud en opmerkingen van derden worden gepubliceerd. NIEUW HUIS SPANJE is niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid ervan, en is vrijgesteld van enige verantwoordelijkheid jegens de gebruikers die deze gebruiken.


Aangezien de website van NIEUW HUIS SPANJE links naar externe websites en nieuws bevat, is NIEUW HUIS SPANJE niet verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendom of industriële eigendomsrechten van derden die daardoor kunnen ontstaan.


NIEUW HUIS SPANJE behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en zonder enige beperking. Het bedrijf wijst ook elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die kan voortvloeien uit de onbeschikbaarheid en/of continuïteit van deze site en de diensten die daarop worden aangeboden. Evenmin kunnen we de afwezigheid van virussen of andere elementen op het web garanderen die wijzigingen in uw computersysteem kunnen veroorzaken.


NIEUW HUIS SPANJE wijst elke verantwoordelijkheid af voor de diensten en/of informatie die wordt verstrekt op andere sites die aan deze zijn gekoppeld, aangezien het geen controle uitoefent of toezicht houdt op websites van derden. Wij raden gebruikers aan om voorzichtig te handelen en de eventuele juridische voorwaarden te raadplegen die op dergelijke websites worden vermeld. Eveneens verbinden gebruikers die enige vorm van informatie naar NIEUW HUIS SPANJE sturen zich ertoe dat deze waarheidsgetrouw is en geen inbreuk maakt op rechten van derden of de geldende wetgeving.


Als u van mening bent dat enige inhoud en/of informatie op deze site een legitiem recht of de geldende wetgeving schendt, neem dan contact op met NIEUW HUIS SPANJE, zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen.WIJZIGINGEN:

NIEUW HUIS SPANJE behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen die het gepast acht op zijn website, en kan inhoud en diensten die via de site worden aangeboden wijzigen, verwijderen of toevoegen, evenals de manier waarop deze worden gepresenteerd of gelokaliseerd op zijn website.RECHT VAN UITSLUITING:

NIEUW HUIS SPANJE behoudt zich het recht voor om de toegang tot de portal en/of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren of in te trekken, op eigen initiatief of op verzoek van een derde, aan gebruikers die de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleven.ALGEMEENHEDEN:

NIEUW HUIS SPANJE zal het niet naleven van deze voorwaarden, evenals elk ongeoorloofd gebruik van zijn website, vervolgen door alle civiele en strafrechtelijke stappen te ondernemen die mogelijk zijn volgens de wet.TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE:

De relatie tussen NIEUW HUIS SPANJE en de gebruiker wordt beheerst door de geldende Spaanse wetgeving en elk geschil wordt voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van de stad Alicante.